Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy czy przedstawienie oferty,  na interesujący Państwa asortyment wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.

Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie, wykonanie umowy czy przedstawienie oferty nie byłoby możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. ; kontakt e-mail: rodo@carlstahl.pl ; Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy lub przygotowania oferty. Są to głównie:

 • dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego
 • dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej
 • dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz przedmiotów obrotu handlowego
 • dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy
 • umowy dotyczące naszej współpracy
 • korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy

 Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi były/są:

 • przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;
 • klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe – zlecone Państwu - jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą.

Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy. Jeśli jesteście Państwo podmiotem, z którym nie doszło do zawarcia umowy z Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, w celach archiwalnych. Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dla ewentualnej możliwości wykorzystania Państwa danych do celów marketingowych prosimy wybrać poprzez kliknięcie jedną z poniższych opcji i wysłać do nas automatycznie wygenerowaną wiadomość, z góry dziękujemy:

Dodatkowe opcje:

Popraw dane 

Ograniczenie przetwarzania                                                                                                                            

Usunięcie danych             

Dear Customers and Carriers,

fulfilling the obligation to provide information pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), hereinafter referred to as the GDPR, we would like to inform you that the processing of your data is necessary for the performance of the contract concluded between you and us as well as for the introduction of our offer on a product being a subject of your interest.

The conclusion and performance of the contract as well as the offer introduction would not have been possible without the processing of your data. In order to ensure that you have full control of the ways your personal data are used, we hereby inform you that:

The data controller responsible for your personal data is the company Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. ; e-mail: rodo@carlstahl.pl; the data controller processes only these personal data which you yourselves have provided us with and uses them only on the basis of and for the purpose of the performance of the contract or preparing an offer. These data are mainly:

 • identification data necessary for the proper trade running
 • contact details for persons with whom we conduct business and service cooperation arrangements
 • correspondence data in the form of geographic and electronic addresses to provide information about our cooperation and objects of trade
 • commercial documents and orders regarding our cooperation
 • agreements regarding our cooperation
 • electronic and paper correspondence regarding our cooperation

Your data will be stored as long as it will be necessary to perform all obligations arising from the contract and from relevant provisions of the law, as well as to pursue any claims, if applicable. Subsequently, the data will be stored for archival purposes. The only entities to which the data were transferred in the course of performance of the contract were those entities which participated in that performance, that is :

 • the carriers performing transport services for you – if you are or were our Customer;
 • the customers for whom the transport services ordered from you were performed – if you are or were our Contractor.

The above entities were given access only to those data the processing of which was necessary for the proper performance of the contract. If no contract has been concluded between you and Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o., then your data are stored pursuant to Article 6.1.f GDPR for archival purposes. Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o. guarantees each individual whose data it processes the right to access, rectify, erase, and request restricted use of those data. Such individuals may also exercise their right to object to processing, the right to the portability of data in electronic form, and the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

In order to use your data to marketing purposes I would appreciate if you could choose one of the following options; this action will send us an email automatically with generated message with your option chosen. Thank you in advance for your cooperation in that matter.

Additional options:

Correct the date 

Reducing processing                                                                                                                            

Delete date