Resurs UTB

suwnice-pomostowe-jednodzwigarowe.jpg

Od roku 2018 na każdym użytkowniku UTB spoczywa obowiązek określenia corocznego stopnia wykorzystania wszystkich mechanizmów UTB.

 

W największym uproszczeniu definicję resursu możemy przedstawić następująco:
Resurs – jest to przyjęty projektowo bezpieczny okres eksploatacji UTB określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów w założonym okresie eksploatacji przy czym ta praca jest wykonywana pod obciążeniem nominalnym.

balastowy-zuraw-przejezdny-wk-1-z-przegubowym-wysiegnikiem-zasiegiem-obrotu-310-model-a.jpg

Nie ma zatem znaczenia czy dane urządzenia ma 40 lat czy tylko rok, użytkownik musi określić resurs początkowy i regularnie dokumentować historię eksploatacji UTB określając rzeczywiste warunki użytkowania.Takie dokumentowanie pozwala na określenie faktycznie odbytych pełnych cykli pracy pod obciążeniem nominalnym i odniesienie ich do przewidzianej konstrukcyjnie żywotności danego mechanizmu czy konstrukcji. Wynik podany % daje obraz faktycznego zużycia poszczególnych mechanizmów i pozwala przewidywać konieczność remontów czy wymian UTB minimalizując jednocześnie ryzyko nieplanowanych przestojów czy awarii.

Carl Stahl Tech Service na zlecenie swoich klientów opracowuje resursy początkowe UTB i prowadzi późniejszą coroczna ewidencję stopnia wykorzystania. Najczęściej staramy się te usługi łączyć z kompleksową obsługą konserwacyjną całego parku naszego klienta ale nie jest to warunek konieczny.Kontakt w sprawie tego typu usług:

serwis@carlstahl.pl

telefon: +48 697 790 118